تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار جامع آموزش شرکت مهندسی مشاور تدوین

جامع آموزش

یکی از مهمترین منابع هر سازمان، نیروی انسانی متخصص، آگاه و به روز می باشد. جهت کارآمدی موثر و استفاده از بازدهی مناسب نیروی انسانی و به منظور تعالی و ارتقاء دانش فنی و فرهنگ نیروی انسانی که در نهایت منجر به تعالی سازمان خواهد شد، برگزاری و مدیریت دوره های آموزشی و کمک آموزشی داخل یا برون سازمان بسیار مهم و اثر بخش خواهد بود.

شركت تدوین فرآیند در راستای این اهداف اقدام به تولید نرم افزار سیستم آموزش نموده است كه مدیران سازمان می توانند تصمیم گیری، کنترل، برنامه ریزی ومدیرت آموزشی منابع انسانی به نحو مطلوب داشته باشند.

امکانات و ویژگی ها

۱- ثبت مشخصات کامل دانشجویان ، اساتید

۲- ثبت و آرشیو دوره های آموزشی گذرانده شده توسط دانشجویان، اساتید به همراه مشخصات کامل مدارک اخذ شده

۳- تعریف انواع مشخصه و دوره آموزشی هر نوع شغل و مشخص نمودن اولویت آموزش هر دوره

۴- تعریف انواع تقویم و برنامه ریزی آموزشی

۵- تعریف و ثبت نام دانشجویان و اختصاص آنها به دوره و تقویم آموزشی و صدور کارت آموزش

۶- ثبت انواع حضور و غیاب مجاز و غیر مجاز(ورود،خروج،غیبت، تاخیر،مرخصی)

۷- ثبت ریز نمرات و امکان مقایسه با نمرات پایه

۸- امکان ارزیابی کیفی و کمی دانشجوبان و اساتید و ثبت نتایج اثر بخشی دوره آموزشی

۹- امکان ثبت پیشنهادات و نیازهای دوره آموزشی

۱۰- امکان برگزاری انواع امتحان و ثبت کامل نتایج آن و آرشیو بانک سوالات

۱۱- امکان ثبت و ارایه کارنامه دوره به همراه اطلاعات آماری و ارایه کارنامه تغییر نوع شغل

۱۲- امکان ثبت و ارایه گواهی نامه پایان دوره

۱۳- امکان ثبت روش های متنوع پرداخت هزینه دوره آموزشی

۱۴- امکان ثبت جلسات ، سمینارها و انجمن های آموزشی و ارتباط نتقابل بین استاد و دانشجو

۱۵- امکان ثبت مشخصات کتابها ، مقالات ، روزنامه، مجلات و …

۱۶- امکان ثبت نیاز سنجی  یا درخواست آموزش

۱۷- امکان دسترسی به اطلاعات کلیه دوره های آموزشی اعم از جاری ، پایان یافته ، بایگانی شده

۱۸- امکان تعریف جزئیات سطوح دسترسی کاربران

۱۹- امکان تعریف کارتابل داخلی و استفاده از پست الکترونیک

۲۰- امکان گزارشگیری پویا از کلیه موارد به همراه خروجی های استاندارد

نرم افزار حضور غیاب شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

حضور و غیاب

معمولا بحث ورود و خروج پرسنل شركت در واحد نگهبانی از مجموعه سیستم های یكپارچه بهره مند نبوده و به دلیل عدم دسترسی لحظه ای به گردش كاری این سیستم، تصمیم گیری مدیران در طی روز با مشكلات عدیده ای مواجه می گردد.

حال در جهت تكمیل سیستمهای یكپارچه نرم افزار حضور و غیاب شركت تدوین فرآیند با در نظر گرفتن قوانین استاندارد هر سازمان امكانی فراهم نموده است تا پس از تعیین دوره های هفتگی یا ماهانه، شرایط جهت تغییرات موردی و محاسبه دقیق فعالیت هر پرسنل در طی روز ایجاد گردد.

جداول پایه

 • تنظیم مشخصات پرسنلی و تخصیص شماره كارت
 • تعریف و تنظیم شیفتهای فعال به نسبت هر سازمان و پارامترهای ورود و خروج روزانه
 • طبقه بندی و گروه بندی پرسنل و تخصیص به شیفتهای فعال
 • تنظیم تقویم سالانه و تعیین روزهای تعطیل همراه با مناسبتها
 • تنظیم نوع كانال ارتباطی، نوع ارتباط و سرعت ارتباط به نسبت دستگاه كارت ساعت
 • منطبق سازی تقویم سالانه به نسبت هر شیفت فعال

امکانات محاسباتی

 • امکان محاسبه کارکرد روز جمعه بصورت جداگانه
 • امکان محاسبه کارکرد پرسنل دارای دو شیفت در یک روز
 • امکان ثبت تعداد ایاب و ذهاب تعلق گرفته به هرپرسنل
 • امکان گردکردن ساعت ورود و خروج پرسنل در حین محاسبه
 • امكان جبران قسمتی ازكسر كار با اضافه كار و یا مرخصی استحقاقی برای هرفرد به طور مستقل
 • امکان تعیین عدم کسر خروج برای هر پرسنل بصورت فردی و گروهی در یک روز خاص
 • محاسبه اتوماتیك كاركرد روزانه و ماهیانه پرسنل به تفكیك فعالیتهای هر سازمان
 • امکان محاسبه اضافه کاری به روش مازاد
 • امکان ویرایش تمامی اعداد کارت ساعت ماهانه برای هر پرسنل در پایان ماه
 • امکان ثبت اضافه کار خارج از کارت برای هر پرسنل
 • امکان تعیین عوامل تعیین کننده اضافه کاری کل

پرسنلی و کارگزینی

حركت و فعالیت صحیح به سوی بهره وری بیشتر زائیده اعمال صحیح مدیریت به عنوان یك علم است و هدف نهایی از بكارگیری علم مدیریت، دستیابی به سود بیشتر (نه صرفا به مفهوم مادی آن) در زمان كوتاهتر و با هزینه كمتر در چارچوب یك هدف سازمانی است.
با توجه به نقش و جایگاه ویژه نیروی انسانی به عنوان یكی از محورهای مهم درون سازمانی، دستیابی به بانك اطلاعاتی و تهیه گزارشهای آماری و مقایسه ای از وضعیت پرسنلی هر سازمان، جهت تصمیم گیری و اندازه گیری دقیق زمان هر جزء كار و تعیین روش صحیح انجام آن و تشخیص بهترین شیوه در به كار بردن نرم افزار پرسنلی است تا بتواند نیازهای هر سازمان را بر اساس موضوعات موجود تامین نماید.

جداول پایه

 • تعریف انواع استخدام، انواع جریمه غیبت و تاخیر، انواع گروههای ماموریت، مدارک و رشته تحصیلی، انواع اضافه كاری و شب كاری و نوبتكاری و مرخصی، حوادث و بیماریهای پرسنل
 • تعریف انواع بانك ها با تنوع حسابهای بانكی متفاوت، وضعیت شغلی، سمت سازمانی
 • تنظیم انواع بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بیمه های تكمیلی و آینده ساز ضوابط آنها
 • تنظیم انواع احكام صادره، وضعیت احكام، انواع پایه، گروه و رتبه
 • تنظیم انواع ماموریت، نرخ ماموریت، انواع محلهای كار، انواع واحد سازمان، امور و قسمت، انواع مراكز هزینه كاری
 • تنظیم ضوابط جداول بیمه پرسنل و افراد تحت تكفل به صورت اتوماتیك و سالانه به تفكیك نوع بیمه

عملیات جاری

 • تغذیه كامل مشخصات پرسنلی با توجه به اطلاعات شناسایی، تكمیلی و شغلی و اطلاعات احكام و اطلاعات كاركردی و اطلاعات بیمه و مالیات پرسنل و اطلاعات خانوادگی به تفكیك كل افراد خانواده
 • تغذیه كامل اطلاعات تكمیلی پرسنل با توجه به اطلاعات تكمیلی، تصاویر و مدارك و اطلاعات تحصیلات
 • تغذیه اطلاعات بیمه اشخاص با توجه به سوابق قبلی كاری پرسنل به تفكیك محل كار قبلی
 • تغذیه اطلاعات ماموریت پرسنل با توجه به مدت زمان و نوع و نرخ ماموریت جهت محاسبات ریالی و ضمائم مربوط به گزارشات ماموریت
 • تنظیم دوره های متفاوت پرسنلی با توجه به ماه و سال مورد نظر و تعداد روزهای ماه (حتی كمتر از تعداد روزهای ثابت ماهانه)
 • تغذیه اطلاعات دوره های آموزشی با توجه به نام دوره، نحوه مراجعه، مدت زمان، نوع مدرك و نوع و میزان وثیقه و آموزشگاه مربوطه
 • صدور احكام ماه جاری و معوقه هر پرسنل به نسبت مدت زمان قرارداد و تاریخ اجرای حكم.
 • صدور و ایجاد احكام گروهی با توجه به انتخاب شرایطی به تفكیك و شرط، نوع استخدام، نوع مراكز هزینه كد وضعیت خدمت، نوع بیمه و شماره پرسنلی و تاریخ استخدام و…
 • ایجادضابطه برای عوامل در احکام باتوجه به عامل پایه
 • تغذیه اطلاعات سوابق سوانح و بیماریها پرسنل و بیمارستانهای طرف قرارداد با سازمان
 • تغذیه اطلاعات امكانات رفاهی پرسنل و تخصیص امكانات رفاهی به هر پرسنل
 • تغذیه اطلاعات كل بیمه های تكمیلی پرسنل و افراد خانواده آنها در هر سال.
 • تغذیه انواع مرخصی های پرسنل در طول سال و محاسبه مانده مرخصی پرسنل در هر دوره
 • تغذیه اطلاعات كاركرد پرسنل هم به صورت دستی و هم به صورت مكانیزه از سیستم حضور و غیاب

اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات

با وجود گذشت سالها از پیاده سازی انواع سیستمهای مكانیزه مالی و صنعتی در سازمانها و موسسات اقتصادی كشورمان، امور اداری و دفتری اغلب این موسسات به طریقه دستی و سنتی انجام می شود.
سرعت پایین، افزایش بوروكراسی،وابسته شدن سیستم به افراد و نیز عدم هماهنگی این روش با سیستمهای مكانیزه سبب كاهش بازده و افزایش قابل ملاحظه خطاهای انسانی در سیستمهای مكانیزه می شود.

امروزه بكارگیری سیستمهای اتوماسیون اداری در كنار سایر سیستمهای مكانیزه، علاوه بر حذف بسیاری از تشریفات دست و پا گیر اداری و افزایش سرعت و دقت در انجام امور، باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان نیروی انسانی و نیز ملزومات مصرفی اداری می شود.
انتقال انواع فرمها، كارتابلها و رویه های جاری از دنیای واقعی به جهان انفورماتیك سبب می شود تا مدیریت سازمان با اطلاع كامل و دقیق از روند انجام كار و مراحل آن، اقدام به اصلاح و بهبود روشهای انجام كار سازمان خود نماید.
سیستم اتوماسیون اداری شركت تدوین فرآیند سعی بر این داشته تا كلیه امور اداری یك سازمــان از حضـــور ارباب رجوع در نگهبانی موسسه تا مدیریت انواع چرخه های اسناد و قرار ملاقاتها و سایر موضوعات را به شكل مناسب و ساده در فضـــای مجـــازی پیاده سازی و كنترل نماید.

جداول پایه

• تعریف قالب شماره نامه به صورت دلخواه و تاثیر پارامترهای مختلف در سریال شماره گذاری
• تعریف پرونده های موضوعی متفاوت جهت طبقه بندی نامه ها
• تعریف انواع نامه،انواع فوریت و انواع امنیت نامه
• تعریف کلید واژه جهت دستیابی سریع به نامه ها
• تعریف فرستندگان نامه (برون سازمانی)
• اعمال تنظیمات فاکس و Scanner جهت ارسال و دریافت فاکس، اسناد و تصاویر.
• تعریف چارت سازمانی و سمت های سازمان

عملیات جاری

• امکان ثبت انواع نامه (وارده، صادره و داخلی)
• مکان ارجاع نامه (اصل، رونوشت، رونوشت مخفی)
• امکان ارجاع نامه به صورت گروهی
• امکان ثبت نامه با طبقه بندی موضوعی
• ایجاد گروههای شخصی جهت ارجاع یک نامه به کاربران دیگر
• افزودن یک و یا چند تصویر به نامه
• دریافت یک نامه در کارتابل شخصی و رویت متن و ضمائم آن
• نمایش آخرین وضعیت نامه ها در شاخه پیگیری
• انجام عملیات بایگانی و ایجاد پوشه ها به صورت درختواره
• ارسال پیام با تعیین فوریت
• افزودن یک و یا چند فایل ضمیمه و تصویر به پیام
• ایجاد رونوشت عادی و مخفی هنگام ارسال یک پیام
• ارسال پیام های خاص به تابلو اعلانات
• تعریف انواع یادآوری
• امکان تنظیم قرارهای ملاقات و ارسال پیام و یادآوری به ملاقات شونده
• امکان صدور درخواستهای سازمانی اعم از مساعده، مرخصی و وام از طریق ارتباط با نرم افزار پرسنلی
• اعلام مناسبتها در تابلوی اعلانات مجازی به صورت الکترونیکی
• امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به سازمان ها در کتابچه آدرس
• اعلام دریافت نامه بر اساس اولویت نامه ها توسط سیستم
• امکان تعریف جانشین در بازه زمانی مشخص
• تعریف گیرندگان نامه جهت هر کاربر با استفاده از چارت سازمانی امکانات و ارتباطات
• امکان کنترل و پیگیری گردش مکاتبات
• امکان جستجوی نامه و پیام بر اساس کلیه اقلام اطلاعاتی
• امکان ارسال و دریافت نامه از طریق Email
• دریافت نامه از سایر شعب به صورت Offline
• تعریف کاربران سیستم و محدوده دسترسی کاربران
• امکان تهیه و ساخت گزارشات متنوع به وسیله ابزار طراحی گزارشات (Report Builder)

 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.