تدوین فرآیندتدوین فرآیند
نرم افزار کنترل کیفیت شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

کنترل کیفیت

در جامعه کنونی با بودن رقابت تنگاتنگ جهت حفظ سهم بازار و یافتن بازارهای جدید  ، رضایتمندی مشتری بسیار مهم و قابل توجه  بوده و این رضایتمندی متاثر از ارائه  یک محصول با کیفیت و منطبق با استاندارد می باشد.

سیستم کنترل کیفیت شرکت تدوین فرآیند با ثبت و نگهداری اطلاعات و آزمایشات متنوع کنترلی در تمامی مراحل تکوین محصول و نیمه ساخته از مرحله شناسایی فروشنده یا پیمانکار و خرید مواد اولیه و کنترل کیفی خط تولید در تمامی مراحل تولید تا بسته بندی و کنترل نهایی محصول به صورت مکانیزه ابزار مناسب و کارآمدی جهت حصول هرچه بهتر رضایتمندی مشتری است.
جداول پایه

امکان تعریف  انواع روش و مشخصه  بازرسی و تخصیص مشخصه به روشهای بازرسی

 امکان تعریف پارامترهای  بازرسی
 امکان تعریف آزمایشگاه و تجهیزات بازرسی و تخصیص تجهیزات به آزمایشگاهای بازرسی
 امکان تعریف انواع درخواست کنترل کیفی اعم از نمونه اولیه ، پیش تولید،تولید انبوه و…
 امکان تعریف مشخصات کامل کارشناسان کنترل کیفی
 امکان دریافت درخواست کنترل کیفی از واحد تدارکات(خرید)
 امکان تعریف حالات خرابی بالقوه
 امکان تعریف انواع محصولات و فرآیندها
 امکان تعریف انواع تجهیزات نگهداری و انواع دستور عمل های نگهداری
 امکان تعریف علل بالقوه مکانیزمهای خرابی
 امکان تعریف ساختار تجهیزات و دوره کالیبراسیون
عملیات جاری

ثبت نتایج بررسی کنترل کیفی در مراحل نمونه اولیه ، پیش انبوه ، تولید انبوه و ..

 تبت وضعیت قطعات مردودی و اصلاحی از خط تولید و وکنترل وضعیت قطعات مرجوعی.
 ثبت و کنترل  وضعیت کالای نیمه ساخته و محصول نهایی.
 ثبت و کنترل  وضعیت مواد اولیه خریداری شده به همراه اطلاعات فروشنده.
 صدور برگ تاييدیا رد كالا بر اساس نتيجه كنترل كيفي.
 تعیین مشخصات روشهای استاندارد کنترل کیفی مواد ، نیمه ساخته و محصول و مقایسه تنایج آزمایشات یا استاندارد.
 ثبت دستور عمل های نگهداری از تجهیزات و تعیین روش نگهداری، ثبت و کنترل آنها.
 تجزیه و تحلیل حالات شکست بالقوه (FMEA).
 ثبت مشخصات مهم محصول به همراه اطلاعات مشتری، شماره فنی کالا و دلیل اهمیت.
 ثبت مشخصات مهم فرآیند به همراه اطلاعات مشتری، شماره فنی کالا و شرح عملیات.
 ثبت برنامه کنترل فرآیند تولید.
 ثبت فهرست تجهیزات و ثبت عملکرد کالیبراسیون
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت مهندسی مشاوز تدوین فرآیند

برنامه ریزی و کنترل تولید

جداول پایه

–    تنظیم دوره های متفاوت برنامه ریزی با اشاره به مشخصات و صفات خاص هر دوره تولید.
–    تنظیم تقویم کاری استاندارد ماهیانه و تعریف تقویم های خاص با زمان کارکرد متفاوت.
–    تنظیم نحوه ارتباط با گردش اسناد انبارهای مواد اولیه، نیمه ساخته و محصولات جهت صدور اسناد مکانیزه.
–    مشاهده و تنظیم ظرفیت ماشین آلات و مراکز تولیدی و ارتباط با مراحل تولید.
–    مشاهده و تنظیم روشها و فرآیندهای متفاوت تولید و ارتباط با گروه بندی محصولات تولیدی.

عملیات جاری

–    دریافت درخواست ایجاد شده متاثر از درخواست فروش یا برنامه تولید ماهیانه.
–    ثبت و بررسی مشخصات سفارش شده واحد اطلاعات مهندسی به همراه کنترل موجودی مواد اولیه و تنظیم بچ تولید.
–    تخصیص مشخصات سفارش تائید شده به تکنولوژی ساخت و تعیین تمامی مراحل تولید و تهیه کارت ردیابی تولید.
–    ثبت و اعلام تاخیرات زمانی قبل از برنامه ریزی تولید به تفکیک هر سفارش و توضیحات لازم.
–    تهیه فرم نیاز مواد و ارسال درخواست کالای مواد اولیه به سیستم انبار به نسبت مشخصات هر سفارش.
–    صدور فرم رزرو موجودی برای مواد اولیه و نیمه ساخته بکار رفته با قابلیت جایگزینی مواد به نسبت هر برنامه تولیدی.

برنامه ریزی

–    انجام برنامه ریزی موقت برای تمامی سفارشهای تائید شده از زمان شروع تا پایان فرآیند تولید به تفکیک زمانبندی مراحل و زمان مورد نیاز ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز تمامی مراحل خرید طبق تقویم کاری مشخص و درصد پیشرفت مراحل تولید.
–    بررسی برنامه ریزی موقت و اعلام محدودیتهای تولید و کمبود مواد و زمان در دسترس جهت تامین مواد و افزایش زمان کارکرد تولید.
–    تبدیل برنامه ریزی موقت انجام شده به برنامه اصلی و تعیین اولویتها و تهیه کارت دستور ساخت.
–    تامین برنامه از سایر سفارشات انجام شده و اصلاح ادامه برنامه در دست اجرا.

ثبت عملکرد تولید

–    تغذیه عملکرد روزانه تولید انجام شده مراکز و ماشین آلات تولیدی به نسبت شماره برنامه ریزی به تفکیک شیفت روزانه.
–    تغذیه میزان ضایعات تولید و توقفات کارکرد به نسبت هر برنامه در دست اجرا.
–    بررسی پیشرفت انجام کار هر برنامه تولید و پیگیری جهت اتمام تمامی مراحل تولید.
–    بازرسی و کنترل کیفیت هر مرحله از ثبت عملکرد تولید و اجازه انجام مراحل بعدی و برگشت به تولید.
–    صدور مکانیزه ورود و خروج هر مرحله از تولید به فرمت رسید و حواله در انبارهای نیمه ساخته و کنترل موجودی مراحل تولید.
–    مقایسه برنامه اعلام شده و ثبت عملکرد تولید و تهیه انحرافات و فعالیتهای هر برنامه.
–    تهیه گزارش توقفات تولید به نسبت محورهای اطلاعاتی مشخص هر سازمان.
–    تغذیه ارسال قطعات به پیمانکاران به نسبت هر مرحله و پیگیری دریافت مجدد.
–    تهیه نمودارهای تولید به صورت خطی و تهیه گانت چارت هر بچ تولید.

نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری شرکت مهندسی مشاور تدوین فرآیند

کنترل موجودی و حسابداری انبار

جداول پایه

–   تنظیم انبارهای متفاوت و نامحدود با ۴ حالت انواع انبار جهت کنترل موجودی:
الف- سریالی واحد        ب- سریالی بچ         ج- پارشیال         د-معمولی
که در سه حالت اولیه کنترل موجودی و قیمت گذاری با دقت بیشتر و ریزتری از سطح انبار و کالا انجام می شود.
–   تنظیم شناسنامه کالا با کدینگ دلخواه و نامحدود و ارتباط موضوعی هر کالا با انبارهای مربوط به گونه ای که کالای مورد نظر فقط در انبارهای مجاز فعال باشد.
–   تنظیم ساختار کدینگ کالا با هرگونه شرایط ممکن و تولید اتوماتیک کد کالا.
–   جستجو با شرایط دلخواه برای تمامی جداول پایه اعم از شناسنامه کالا، اشخاص، مراکز و غیره .
– تنظیم رده تائید کاربران و اولویت تائید اسناد انبار و قابلیت کنتـــرل تبدیل اسناد و فراخوانی آنها پــس از تائیدیه های لازم.

عملیات جاری

ثبت اطلاعات شعب متفاوت به صورت همزمان و یا غیر متمرکز با کدینگ کالاهای یکسان.
–   ثبت تمامی اسناد وارده و صادره  انبار با فرم های متفاوت و تنظیم انواع فرم.
–   ثبت اسناد سفارشات شامل درخواست کالا، در خواست خرید، رسید موقت و ارتباط مکانیزه با اسناد انبار.
–   دسترسی لحظه ای به موجودی هر کالا به صورت ۴ حالت تاریخچه ای، تاریخ خاص، تاریخ لحظه و سریال خاص.
–   ثبت استاندارد ساخت هر محصول و صدور برگ نیاز مواد با اشاره به ضریب تولید و درصد مواد مصرفی.
–   چاپ فرم اسناد به صورت دلخواه و لحظه ای و تنظیمات لازم.
–   ثبت اسناد تعدیل و اصلاحیه برای تمامی اسناد انبار با اشاره به نوع تعدیل به صورت موردی و گروهی.
–   انجام عملیات انبارگردانی به صورت عمودی یا موردی و ضابطه سند از زمان چاپ تگ، شمارش مراحل متفاوت، تهیه لیستهای مغایرت و خاتمه انبارگردانی برای هر انبار به صورت مجزا.
–   دسترسی لحظه ای به درخواستهای فروش جهت تصمیم گیری و صدور برگ خروج محصول با کنترلهای لازم.
– تغذیه و تنظیم اطلاعات به فرمت بسته بندی جهت تعیین تکلیف اقلام از زمان ورود کالا تا خروج از انبار.

عملیات حسابداری انبار

تنظیم روشهای قیمت گذاری در سطح هر انبار و گروه کالا با روشهای:
الف- میانگین لحظه ای
ب- استاندارد
ج-FIFO
د- شناسایی ویژه
هـ- میانگین موزون
–   تنظیم نحوه صدور سند حسابداری با شرایط و ضوابط دلخواه و صدور سند مکانیزه و دسترسی به ضمائم مربوطه.
–   تعریف و تنظیم ضوابط ارسال کالا به پیمانکاران و دریافت کالای ساخته شده همراه با کنترل مقدار ارسال شده و محاسبه قیمت.
–   تهیه سند حسابداری مکانیزه با قیمت های موجود و تفاوت قیمت ایجاد شده از اسناد تغییر قیمت یافته از دوره قبل تعیین قیمت در بخش حسابداری انبار با اشاره و دسترسی به موضوعاتی از قبیل اسناد بدون قیمت، تائید شده و سایر موارد.
–   محاسبه لحظه ای مبلغ برآوردی در زمان تبدیل فرمولاسیون مواد اولیه به درخواست کالا با آخرین وضعیت قیمت هر کالا.

امکانات و ارتباطات

–   تغییر عناوین پیش بینی نشده در داخل اسناد به تفکیک انبارها و نوع سند با عناوین رایج در هر سازمان.
–   اعلام وضعیت موجودی کالاها به فروش، تولید و صنعتی و هر حوزه دیگر به جهت یکپارچه بودن سیستمها.
–   تعریف نقطه سفارش و پیگیری وضعیت بحرانی هر کالا جهت صدور درخواست خرید.
–   استفاده همزمان و یا غیر متمرکز سیستم به ۳ حالت:
الف- تعدادی
ب- ریالی
ج- تعدادی و ریالی و ارتباط انبار تعدادی با حسابداری انبار.
–   تنظیم انبارهای صرفا” تعدادی مانند نیمه ساخته، امانی یا ضایعات جهت ثبت تمامی کالاها.
–   انتقال آخرین وضعیت موجودی هرکالا به سال آتی با در نظر گرفتن وضعیت انبار و روش قیمت گذاری.
–   انتقال مانده اسناد سفارشات از قبیل مانده درخواست کالا، در خواست خرید به سال آتی.
–   تنظیم و کنترل کاربران جهت استفاده از انبارهای مجاز و جلوگیری از مشاهده و دخل تصرف در انبارهای غیر مرتبط با کاربر.
–   رزرو موجودی با دو حالت متفاوت جهت عدم مصرف کالای موردنظر توسط سایر قسمتها.
–   ثبت دائمی اسناد انبارهای دلخواه، با شرایط تاریخ جهت عدم تغییرات توسط کاربران و در صورت نیاز ابطال عملیات بروز رسانی.
–   کنترل موجودی انبارها به صورت مرحله ای با کدینگ محصولات نهائی در انبارهای نیمه ساخته و جلوگیری از تکرار کدینگ کالا.
–   دسترسی لحظه ای به گردش اسناد سفارشات و کنترل مانده درخواستهای خرید کالا با طبقه بندی دلخواه.
–   اشاره به وضعیت پیگیری اسناد و مشخصات جانبی جهت تهیه گزارشهای خاص.
–   تعیین میزان اضافه بار مجاز جهت خروج کالا از انبارهای محصول به نسبت درخواست فروش با کنترلهای لازم.
–   ارسال اطلاعات انبارهای تعدادی به دفاتر غیر متمرکز با شرایط دلخواه به همراه جداول پایه.
–   تهیه و ساخت هرگونه گزارش دلخواه به جهت وجود ابزارمناسب طراحی گزارشات Report  Buildrer)).
–   محاسبه میزان بهینه سفارش کالا (نقطه سفارش آتی) به نسبت مدت زمان معین جهت جلوگیری از توقف تولید
به دلیل کسر موجودی.
–   نمایش لیست اناد جا افتاده در هر انبار به تفکیک انواع سند و امکان پیگیری اسناد مربوطه.

تعمیر و نگهداری ماشین آلات

برای رسیدن به كاهش هزینه ها و بالا بردن ضریب تولید بهترین راه ممكن برنامه ریزی دقیق تعمیر نگهداری ماشین آلات می باشد كه این موضوع نسبت مستقیم با افزایش تولید محصول و خدمات ارائه شده در بازار دارد.

در زمانی كه تولید از تنوع بالایی برخوردار نبوده و حجم تولید پایین باشد، برنامه ریزی عملیات نگهداری ماشین آلات چندان پیچیده نمی باشد، اما با افزایش تولید و تنوع محصولات ارائه شده و افزایش تعداد ماشین آلات، فرآیند كنترل تعمیرات دوره ای بسیار دشوار خواهد شد.
ضمنا در بازار رقابت کنونی یکی از عوامل حضور دائم، حفظ و نگهداری خط تولید محصولات می باشد که به تبع آن می بایست نگهداری و تعمیرماشین آلات خط تولید بطور منظم برنامه ریزی و مدیریت شود از طرفی دیگر این برنامه ریزی باعث کاهش هزینه های عملیاتی خط تولید خواهد شد.

شركت تدوین فرآیند در راستای این اهداف اقدام به تولید نرم افزار تعمیر نگهداری ماشین آلات نموده است كه به مدیران تولید اجازه می دهد تا تصمیم گیری بهتری در چرخه تولید داشته باشند.

جداول پایه و اصلی

اولین مرحله برای استفاده از سیستم نگهداری و تعمیرات تکمیل جداول پایه ای می باشد که در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد و شامل موارد زیر است:

  • ثبت شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات شامل: وزن، ابعاد، مدل و محل استقرار و سایر مشخصات فنی تا سطح قطعه
  • ثبت مشخصات مالی شامل: اطلاعات قیمت خرید و نرخ استهلاک
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.