تدوین فرآیندتدوین فرآیند

توضیحات پروژه

حركت و فعالیت صحیح به سوی بهره وری بیشتر زائیده اعمال صحیح مدیریت به عنوان یك علم است و هدف نهایی از بكارگیری علم مدیریت، دستیابی به سود بیشتر (نه صرفا به مفهوم مادی آن) در زمان كوتاهتر و با هزینه كمتر در چارچوب یك هدف سازمانی است.
با توجه به نقش و جایگاه ویژه نیروی انسانی به عنوان یكی از محورهای مهم درون سازمانی، دستیابی به بانك اطلاعاتی و تهیه گزارشهای آماری و مقایسه ای از وضعیت پرسنلی هر سازمان، جهت تصمیم گیری و اندازه گیری دقیق زمان هر جزء كار و تعیین روش صحیح انجام آن و تشخیص بهترین شیوه در به كار بردن نرم افزار پرسنلی است تا بتواند نیازهای هر سازمان را بر اساس موضوعات موجود تامین نماید.

جداول پایه

 • تعریف انواع استخدام، انواع جریمه غیبت و تاخیر، انواع گروههای ماموریت، مدارک و رشته تحصیلی، انواع اضافه كاری و شب كاری و نوبتكاری و مرخصی، حوادث و بیماریهای پرسنل
 • تعریف انواع بانك ها با تنوع حسابهای بانكی متفاوت، وضعیت شغلی، سمت سازمانی
 • تنظیم انواع بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بیمه های تكمیلی و آینده ساز ضوابط آنها
 • تنظیم انواع احكام صادره، وضعیت احكام، انواع پایه، گروه و رتبه
 • تنظیم انواع ماموریت، نرخ ماموریت، انواع محلهای كار، انواع واحد سازمان، امور و قسمت، انواع مراكز هزینه كاری
 • تنظیم ضوابط جداول بیمه پرسنل و افراد تحت تكفل به صورت اتوماتیك و سالانه به تفكیك نوع بیمه

عملیات جاری

 • تغذیه كامل مشخصات پرسنلی با توجه به اطلاعات شناسایی، تكمیلی و شغلی و اطلاعات احكام و اطلاعات كاركردی و اطلاعات بیمه و مالیات پرسنل و اطلاعات خانوادگی به تفكیك كل افراد خانواده
 • تغذیه كامل اطلاعات تكمیلی پرسنل با توجه به اطلاعات تكمیلی، تصاویر و مدارك و اطلاعات تحصیلات
 • تغذیه اطلاعات بیمه اشخاص با توجه به سوابق قبلی كاری پرسنل به تفكیك محل كار قبلی
 • تغذیه اطلاعات ماموریت پرسنل با توجه به مدت زمان و نوع و نرخ ماموریت جهت محاسبات ریالی و ضمائم مربوط به گزارشات ماموریت
 • تنظیم دوره های متفاوت پرسنلی با توجه به ماه و سال مورد نظر و تعداد روزهای ماه (حتی كمتر از تعداد روزهای ثابت ماهانه)
 • تغذیه اطلاعات دوره های آموزشی با توجه به نام دوره، نحوه مراجعه، مدت زمان، نوع مدرك و نوع و میزان وثیقه و آموزشگاه مربوطه
 • صدور احكام ماه جاری و معوقه هر پرسنل به نسبت مدت زمان قرارداد و تاریخ اجرای حكم.
 • صدور و ایجاد احكام گروهی با توجه به انتخاب شرایطی به تفكیك و شرط، نوع استخدام، نوع مراكز هزینه كد وضعیت خدمت، نوع بیمه و شماره پرسنلی و تاریخ استخدام و…
 • ایجادضابطه برای عوامل در احکام باتوجه به عامل پایه
 • تغذیه اطلاعات سوابق سوانح و بیماریها پرسنل و بیمارستانهای طرف قرارداد با سازمان
 • تغذیه اطلاعات امكانات رفاهی پرسنل و تخصیص امكانات رفاهی به هر پرسنل
 • تغذیه اطلاعات كل بیمه های تكمیلی پرسنل و افراد خانواده آنها در هر سال.
 • تغذیه انواع مرخصی های پرسنل در طول سال و محاسبه مانده مرخصی پرسنل در هر دوره
 • تغذیه اطلاعات كاركرد پرسنل هم به صورت دستی و هم به صورت مكانیزه از سیستم حضور و غیاب
 

نظرات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی آنلاین تدوین فرآیند همواره شما را حمایت و یاری می کند. شما می توانید با ارسال تیکت و درخواست خود، از خدمات آنلاین و به روزرسانی های جدید بهره مند شوید.

شنبه - پنجشنبه

تیم تدوین فرآیند در ساعات اداری ، بصورت تلفنی پاسخگوی شما می باشد و در طول هفته کاری در ساعات اداری خدمت رسانی آنلاین خود را صورت می دهد.